Je winkelwagen is nog leeg
cadeau
Winkelwagen
Aantal producten: 0
Winkelwagen Sluiten
menu
sluiten
10.000+ Positieve reviews
Snel geleverd: post / digitaal
Cadeaubon 2 jaar geldig
SurpriseBox!
10.000+ Positieve reviews

Wij zijn blij met onze klanten en onze klanten gelukkig ook met ons! Jullie beoordelen ons met een 9.

Snel geleverd: post / digitaal

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld, direct verstuurd én ontvang je cadeau direct digitaal.

Cadeaubon 2 jaar geldig

Je hoeft niet stiekem in de agenda van de ontvanger te kijken... de cadeaubon is 2 jaar lang geldig. Zo kan de ontvanger zelf een datum plannen en reserveren.

SurpriseBox!

De ontvanger écht verrassen? Kies in de winkelwagen voor de SurpriseBox: een mooie geschenkdoos met de cadeaubon én een heerlijk zoete verrassing.

Algemene Voorwaarden

www.SurpriseFactory.nl

SurpriseFactory B.V. biedt op haar website www.SurpriseFactory.nl gepersonaliseerde Cadeaubonnen aan welke door de Klant kunnen worden verzilverd bij aangesloten Aanbieders in ruil voor verschillende belevenissen. Op alle overeenkomsten tussen Klanten en SurpriseFactory zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Lees deze dan ook zorgvuldig door, zodat je weet wat je mag verwachten en waar je je aan dient te houden. De dienstverlening van SurpriseFactory bestaat uit het leveren van Cadeaubonnen. SurpriseFactory is geen partij in de overeenkomst die Klant sluit met een Aanbieder.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 21 december 2021.

Artikel 1: Definities

1.1. SurpriseFactory: SurpriseFactory B.V., gevestigd te Capelle aan den IJssel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28032014.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met SurpriseFactory.
1.3. Activiteit: de dienst die de Klant middels de Cadeaubon kan afnemen bij de Aanbieder.
1.4. Cadeaubonnen: de door SurpriseFactory aangeboden waardebonnen.
1.5. Aanbieder: de aanbieder van de Activiteit.
1.6. Overeenkomst: een afspraak, overeenkomst of contract tussen SurpriseFactory en Klant, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.
1.7. Website: www.SurpriseFactory.nl en alle aanverwante subdomeinen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van SurpriseFactory zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn deze voor SurpriseFactory alleen bindend indien en voor zover deze door SurpriseFactory uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.3. De op de Website genoemde prijzen kunnen wijzigen indien Aanbieder zijn prijzen voor de Activiteit aanpast.
3.4. Bezorg- en administratiekosten zijn bij de uiteindelijke totaalprijs in het bestelproces inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst op de Website aan Klant medegedeeld.

Artikel 4: Cadeaubonnen

4.1. Klant kan op de Website een Cadeaubon voor een Activiteit afnemen. Hij kan daarbij kiezen voor Cadeaubonnen voor verschillende Activiteiten die worden aangeboden door verschillende Aanbieders. Daarnaast kan Klant een Cadeaubon kopen die een bepaalde waarde vertegenwoordigt en waarop geen specifieke Activiteit is genoemd.
4.2. De Cadeaubon voor een bepaalde Activiteit kan enkel worden ingewisseld bij de op de Cadeaubon genoemde Aanbieder en enkel voor de op de Cadeaubon vermelde Activiteit.
4.3. De Cadeaubon die een waarde vertegenwoordigt en waarop geen specifieke Activiteit is genoemd, kan naar keuze worden ingewisseld voor alle op de Website vermelde Activiteiten. De waarde zoals vermeld op de Cadeaubon wordt in dat geval in mindering gebracht op de normale prijs van de Cadeaubon voor de gekozen Activiteit. Het resterende bedrag moet door de Klant worden bijbetaald. Klant krijgt vervolgens de Cadeaubon voor die specifieke Activiteit geleverd conform deze voorwaarden.
4.4. SurpriseFactory is niet verantwoordelijk voor omschrijving van de Activiteit, dat is de Aanbieder van die Activiteit. SurpriseFactory zal zich er echter voor inspannen de Aanbieder ertoe te bewegen de informatie zo compleet en duidelijk mogelijk te maken, zodat Klant weet wat hij kan en mag verwachten.
4.5. Foto's en afbeeldingen die gebruikt zijn op de Website en in het gedrukte materiaal dienen slechts ter illustratieve indicatie. SurpriseFactory draagt er echter zorg voor dat de afbeeldingen zoveel mogelijk aansluiten bij de werkelijkheid.
4.6. Voor vragen en/of klachten over de Activiteit of het verzilveren van de Cadeaubon wendt Klant zich tot Aanbieder. De contactgegevens van Aanbieder worden op de Cadeaubon vermeld. SurpriseFactory kan, indien nodig en mogelijk informatie over Aanbieder verschaffen.
4.7. Klant begrijpt dat Aanbieder bepaalde voorwaarden kan stellen aan het verzilveren van de Cadeaubonnen en dat deze van toepassing zullen zijn op de verdere relatie tussen Klant en Aanbieder. Deze voorwaarden zullen steeds zoveel mogelijk in de omschrijving van de Activiteit op de Website worden opgenomen.
4.8. Klant en Aanbieder zullen in redelijk overleg de dag(en) vastleggen waarop Klant zijn Cadeaubon kan gebruiken, waarbij Aanbieder de redelijke belangen van de Klant in aanmerking neemt en zich zoveel mogelijk zal inspannen de Activiteit op het door de Klant gewenste moment mogelijk te maken.
4.9. Verzilvering van de Cadeaubon geschiedt bij de Aanbieder. De wijze waarop de Cadeaubon kan worden verzilverd is afhankelijk van de Activiteit en/of de Aanbieder daarvan. Informatie hierover is opgenomen op de Cadeaubon. In de meeste gevallen is een reservering noodzakelijk.
4.10. Indien de Klant een reservering maakt bij Aanbieder is de Cadeaubon verzilverd. Indien Klant op de afgesproken datum niet verschijnt, is noch SurpriseFactory, noch Aanbieder enige restitutie verschuldigd.
4.11. De Cadeaubon heeft een geldigheidsduur van 2 jaar na de uitgiftedatum, tenzij anders is aangegeven. De uitgiftedatum en de geldigheidsduur van de Cadeaubon worden daarop vermeld.
4.12. De Cadeaubon mag niet worden doorverkocht. Wel mag de Cadeaubon cadeau worden gedaan.
4.13. Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

Artikel 5: Overeenkomst/ levertijd/herroepingsrecht

5.1. De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van SurpriseFactory en het voldoen aan de daarbij door SurpriseFactory gestelde voorwaarden.
5.2. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SurpriseFactory onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
5.3. Klant gaat ermee akkoord dat de cadeaubon een dienst vertegenwoordigt met betrekking tot vrijetijdsbesteding met een bepaalde periode van uitvoering. Klant ziet daarbij tevens af van zijn recht om binnen de wettelijke bedenktermijn de overeenkomst te kunnen ontbinden. Het herroepingsrecht (recht van ontbinding) als bedoeld in artikel 6:230o BW is derhalve niet van toepassing. De uitzondering als bedoeld in artikel 6:230p sub e BW is namelijk van toepassing op de dienstverlening van SurpriseFactory.
5.4. Zodra de betaling (tenzij een andere betaalwijze is overeengekomen) door SurpriseFactory is ontvangen, stuurt SurpriseFactory de Cadeaubon zo spoedig mogelijk per gewone post toe, tenzij een andere verzenddatum overeengekomen is.
5.5. Klant kan ervoor kiezen de Cadeaubon direct te printen of per e-mail te verkrijgen. Indien Klant kiest voor het direct uitprinten of het ontvangen van de Cadeaubon per e-mail, ontvangt hij een kopie van de Cadeaubon direct na zijn bestelling. Het originele exemplaar van de Cadeaubon wordt vervolgens per post nagezonden. Slechts de originele Cadeaubon kan worden ingewisseld.
5.6. De optie digitaal printen is slechts mogelijk indien Klant kiest voor betaling middels iDEAL of creditcard.
5.7. Klant kan er tevens voor kiezen de Cadeaubon direct naar een derde te sturen aan wie hij de Cadeaubon cadeau wil doen. Klant kan dit aangeven tijdens de bestelprocedure op de Website.
5.8. De Cadeaubon wordt slechts eenmaal geleverd. Bij verlies of beschadiging van de Cadeaubon na ontvangst daarvan is SurpriseFactory niet gehouden tot het opnieuw leveren daarvan.
5.9. SurpriseFactory is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.10. Indien de overeengekomen levertijd niet haalbaar is, neemt SurpriseFactory contact met Klant op. SurpriseFactory zal dan een alternatieve leverdatum voorstellen. Klant heeft tevens recht de overeenkomst schriftelijk kosteloos te ontbinden.
5.11. Indien Klant de overeenkomst conform artikel 5.10 ontbindt, zal SurpriseFactory eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan Klant terugbetalen.
5.12. Zodra de te leveren Cadeaubonnen op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze Cadeaubonnen betreft, over op Klant of ontvanger daarvan.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

6.1. Klant dient de betalingen aan SurpriseFactory volgens de in de bestelprocedure op de Website gegeven methoden te voldoen. De bestelling dient steeds vooraf betaald te worden. SurpriseFactory bepaalt per bestelling welke methode(n) beschikbaar zijn.
6.2. In het geval van betaling met VISA of MasterCard wordt de creditcard direct gecharged.
6.3. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de SurpriseFactory is gewezen op de te late betaling en SurpriseFactory de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is SurpriseFactory gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. SurpriseFactory kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages
6.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
6.5. In bovenstaande gevallen heeft SurpriseFactory voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van SurpriseFactory vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. De totale aansprakelijkheid van SurpriseFactory jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
7.2. De aansprakelijkheidsbepaling van lid 1 geldt alleen voor Klanten die natuurlijke of rechtspersonen zijn die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
7.3. Aansprakelijkheid van SurpriseFactory jegens Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten, tenzij dwingend recht zich hiertegen verzet.
7.4. Buiten de in artikel 7.1 t/m 7.3 genoemde gevallen rust op SurpriseFactory jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 7.1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SurpriseFactory.
7.5. SurpriseFactory fungeert als agent tussen Klant en Aanbieder. SurpriseFactory is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door tekortkoming in de nakoming en/of uitvoering van de Activiteit door, danwel onrechtmatig handelen van Aanbieder.
7.6. SurpriseFactory is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit letsel en/of dood ontstaan gedurende de uitvoering van de Activiteit door Aanbieder.
7.7. De aansprakelijkheid van SurpriseFactory jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant SurpriseFactory onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SurpriseFactory ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SurpriseFactory in staat is adequaat te reageren.
7.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SurpriseFactory meldt.
7.9. Klant vrijwaart SurpriseFactory voor alle aanspraken van derden.
7.10. In geval van overmacht is SurpriseFactory niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 8: Informatie op Website

8.1. De inhoud van de Website en de Cadeaubonnen worden met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. SurpriseFactory kan echter niet uitsluiten dat informatie niet juist en/of onvolledig is. SurpriseFactory is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een kennelijk onjuiste of onvolledige website.
8.2. SurpriseFactory kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 9: Klachten

9.1. SurpriseFactory is niet verantwoordelijk voor het gedrag van Aanbieders.
9.2. Klanten kunnen zich met klachten over de uitvoering van een overeenkomst door een Aanbieder wenden tot de desbetreffende Aanbieder, eventueel bevoegde geschillencommissies of de bevoegde rechter.
9.3. Voor klachten over de wijze van het aanbod en de levering van de Cadeaubonnen als zodanig kan Klant zich wenden tot SurpriseFactory overeenkomstig de op de Website bekendgemaakte klachtenprocedure. SurpriseFactory zal, na een zoals in dit artikel bedoelde ingediende klacht, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen inhoudelijk reageren.
9.4. Een Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan een klacht zoals bedoeld in artikel 9.3 ook indienen/geschil aandragen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform

Artikel 10: Intellectuele eigendom

10.1. Alle intellectuele (eigendoms)rechten welke kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de (inhoud van de) website van SurpriseFactory en gedrukt materiaal zijn voorbehouden aan SurpriseFactory en/ of haar licentiegevers/nemers.

Artikel 11: Persoonsgegevens

11.1. SurpriseFactory verwerkt de persoonsgegevens van Klanten overeenkomstig de op de Website gepubliceerde privacy statement.
11.2. In het geval Klant aan SurpriseFactory persoonsgegevens van derden verstrekt, vrijwaart klant SurpriseFactory voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de verwerking van die persoonsgegevens door SurpriseFactory.

Artikel 12: Slotbepalingen

12.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.
12.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
12.4. Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
12.5. Bij elektronische communicatie met SurpriseFactory geldt de door SurpriseFactory ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van onze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Adresgegevens:
SurpriseFactory B.V.
Kanaalweg 33
2903 LR Capelle aan den IJssel

E-mailadres: info@surprisefactory.com

KvK-nummer: 28032014
BTW-nummer: NL820959388B01

Download de algemene voorwaarden van SurpriseFactory als PDF

Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SurpriseFactory.